30 ГОДИНИ СЪЗИДАНИЕ И СИГУРНОСТ
phone
service
Наблюдение и охрана
24/7
phone
Денонощен дежурен телефон
0700 69 000
BG
 

Публична покана от 21.06.2017 г. за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-1.001-0410 „Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства в „КРЕМЪК“ ЕООД“

Дата:

Публична покана от 21.06.2017 г. за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-1.001-0410 „Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства в „Кремък“ ЕООД“

Избор с публична покана по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на предавателни станции за „Кремък“ ЕООД по Договор за БФП № BG16RFOP002-1.001-0410-С01/18.01.2017 г. „Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства в „КРЕМЪК“ ЕООД“ по процедура за БФП BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

Прогнозна стойност: 1 070 348,85 лв. без ДДС

Дата на обявяване на процедурата: 21.06.2017 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 29.06.2017 г.