30 ГОДИНИ СЪЗИДАНИЕ И СИГУРНОСТ
phone
service
Наблюдение и охрана
24/7
phone
Денонощен дежурен телефон
0700 69 000
BG
 

Публична покана № 2/11.08.2017 г. за избор на изпълнител по проект BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост за 50 безработни и неактивни лица в „КРЕМЪК“ ЕООД“

Дата:

Публична покана за избор на изпълнител № 2/11.08.2017 г. с наименование: „Доставка на специализирани автомобили за „КРЕМЪК“ ЕООД, включваща 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна дейност) – 2 броя“

Обособена позиция № 2: „Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) – 1 брой“

по проект BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост на 50 безработни и неактивни лица в „КРЕМЪК“ ЕООД“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″Избор с публична покана по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура – „Доставка на специализирани автомобили за „КРЕМЪК“ ЕООД“, включваща 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна дейност) – 2 броя

Обособена позиция № 2: „Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) – 1 брой

Прогнозна стойност на процедурата – 71 900,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 – 53 200,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 – 18 700,00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедурата – 11.08.2017 г.

Крайна дата за подаване на оферти – 18.08.2017 г.