30 ГОДИНИ СЪЗИДАНИЕ И СИГУРНОСТ
phone
service
Наблюдение и охрана
24/7
phone
Денонощен дежурен телефон
0700 69 000
BG
 

Публична покана от 15.09.2017 г. за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-1.001-0410 „Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства в „КРЕМЪК“ ЕООД

Дата:

Публична покана за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ

Предмет на процедурата: „Доставка на оборудване и на специализиран софтуер, тип „виртуална хост машина“ за Мониторинг център на „Кремък“ ЕООД“ по Договор за БФП № BG16RFOP002-1.001-0410-С01/18.01.2017 г. „Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства в „КРЕМЪК“ ЕООД“ по процедура за БФП BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за Мониторинг център“

Обособена позиция № 2: „Доставка на специализиран софтуер, тип „виртуална хост машина“ за Мониторинг център“

Прогнозна стойност на процедурата: 245 291,75 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обпсобена позиция № 1: 162 542,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 2: 82 749,75 лв. без ДДС

Дата на обявяване на процедурата: 15.09.2017 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 22.09.2017 г.