30 ГОДИНИ СЪЗИДАНИЕ И СИГУРНОСТ
phone
service
Наблюдение и охрана
24/7
phone
Денонощен дежурен телефон
0700 69 000
BG
 

Публична покана № 1/18.05.2017 г. за избор на изпълнител по проект BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост за 50 безработни и неактивни лица в „КРЕМЪК“ ЕООД“

Дата:

Публична покана за избор на изпълнител № 1/18.05.2017 г. с наименование: „Предоставяне на услуги по организацията и управлението на проект BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост за 50 безработни и неактивни лица в „КРЕМЪК“ ЕООД“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Избор с публична покана по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура – „Предоставяне на услуги по организация и управление на проект BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост за 50 безработни и неактивни лица в „КРЕМЪК“ ЕООД“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Прогнозна стойност – 29 900,00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедурата – 18.05.2017 г.

Крайна дата за подаване на оферти – 26.05.2017 г.