Печат на тази страница

Публична покана № 2/11.08.2017 г. за избор на изпълнител по проект BG05M9OP001-1.003-2750 "Заетост за 50 безработни и неактивни лица в "КРЕМЪК" ЕООД"

Публична покана за избор на изпълнител № 2/11.08.2017 г. с наименование: "Доставка на специализирани автомобили за "КРЕМЪК" ЕООД, включваща 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна дейност) - 2 броя"

Обособена позиция № 2: "Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) - 1 брой"


по проект BG05M9OP001-1.003-2750 "Заетост на 50 безработни и неактивни лица в "КРЕМЪК" ЕООД" по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
Избор с публична покана по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ


Предмет на предвидената процедура - "Доставка на специализирани автомобили за "КРЕМЪК" ЕООД", включваща 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна дейност) - 2 броя

Обособена позиция № 2: "Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) - 1 брой


Прогнозна стойност на процедурата - 71 900,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 - 53 200,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 - 18 700,00 лв. без ДДС


Дата на обявление на процедурата - 11.08.2017 г.

Крайна дата за подаване на оферти - 18.08.2017 г.